Zápis č. 3 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 3

Ze zasedání rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen ŠR)

Konané 20. září 2006 ve 14:00 h ve sborovně školy

Přítomni: Mgr. Ivana Růžičková (pedagog, předseda ŠR), PhDr. Ludmila Bělíková (zástupce zřizovatele),
Zuzana Románková (zákonný zástupce žáka)
viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Výroční zpráva školy
 3. Školní řád
 4. Pravidla pro hodnocení žáků
 5. Pomůcky
 6. Diskuse
 7. Usnesení ŠR

Průběh jednání:

Zahájení: 14:00 h předsedkyní ŠR

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ŠR – úkoly splněny

  • deficit prostředků na provoz trvá – 3 x byla podaná žádost ke zřizovateli, celková částka Kč 175.000,00, z toho tvoří nejvyšší částku energie Kč 110.000,00

  • asistenti pedagogů – na všech pět osob získány finanční prostředky – 4 KÚ, 1 ÚP; nové asistentky: Mgr. Žaneta Čaníková (obor vychovatelství), Zuzana Hlavicová, Emílie Tomaštíková, Ivana Valasová

  • autoevaluace školy – 85% návratnost dotazníků od rodičů; zpracování vyhodnocení bude zahrnuto do příští výroční zprávy za šk.rok 2006/2007. rodiče podali návrh na zavedení kroužku hry na flétnu – zahájil činnost od 1.9.2006.

  • logo školy – schválena 1 varianta, nyní je v PC podobě

  • parkoviště u školy – není v územním plánu, ale na stávající ploše budou znázorněna parkovací místa a plocha upravena zvlášť pro kontejnery

  • ohrazení chodníků – při jednání s představiteli MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm byl sdělen názor občanů nebudovat v tomto území vyvýšený chodník a nebude ani obnoveno hrazení řetízky pro nedostatek místa a problémy s úklidem sněhu v zimním období

 2. Výroční zpráva za školní rok 2006/07 přečtena, byly provedeny minimální číselné úpravy. Celkově je hodnocena kladně, aktivita školy je velmi dobrá. Zvlášť významná je projektová činnost školy, kdy je vysoká úspěšnost projektů. Projekty nejsou finančně příliš nákladné a přitom zajímavé, a proto je hodnotící komise povolí realizovat.

  Schváleno: 3

 3. Školní řád – aktualizován k 1. září 2006 – část postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem, včetně postupu jednání s rodiči.

  Schváleno: 3

 4. Pravidla pro hodnocení žáků – úprava řádu

  Schváleno: 3

 5. Pomůcky – nákup nových pomůcek je v současné době možný jen v rámci projektů

 6. Diskuse

  • informace o problémech autistických dětí ve škole, práce pedagoga i asistentky podala Mgr. Růžičková

  • činnost ŠR – rodiče prozatím nemají připomínky, vědí, kdo je zastupuje, znají pí Románkovou, na třídních schůzkách bude rodičům představena Mgr. Růžičková i pí Románková

Usnesení

Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

z 20.září 2006

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm schválila:

 1. Výroční zprávu školy za školní rok 2005/2006

 2. Školní řád

 3. Pravidla pro hodnocení žáků

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm pověřila:

 1. PaeDr. Annu Kovárňovou, ředitelku jednáním se zřizovatelem v dohodovacím řízení o navýšení prostředků na provoz a ONIV při posledních možných úpravách rozpočtu školy

Jednání ukončeno 15:15 h

Rožnov pod Radhoštěm 20. září 2006

Zapsala: PhDr. Bělíková

Ověřovatelka zápisu:

Zuzana Románková

Mgr. Ivana Růžičková

Předsedkyně ŠR