Zápis č. 7 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 7

ze zasedání Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm
(dále jen ŠR)

konané 5. června 2008 ve 13:00 h

Přítomni: Mgr. Ivana Růžičková, PhDr. Ludmila Bělíková, Zuzana Románková

Program:

  1. Úvod, kontrola usnesení
  2. Rozpočet školy
  3. Organizace školního roku 2008/09
  4. Různé

Záznam jednání:

  1. Úvodní slovo měla předsedkyně ŠR Mgr. Růžičková, usnesení splněno.

  2. Rozpočet školy v roce 2008/2009 – vzhledem k nižšímu počtu žáků bude rozpočet školy nižší. K úpravě rozpočtu došlo již na začátku roku 2008, kdy vedení školy vyřešilo úbytek mzdových prostředků snížením nenárokových složek platu zaměstnancům. V současné době vedení školy jedná o navýšení rozpočtu v oblasti provozních prostředků.

  3. Organizace školního roku – jsou nutné změny v počtu tříd i pedagogů. Počet tříd klesne o 2 třídy, sníží se počet pedagogů o 2. Počty žáků ve třídě bude odpovídat platným předpisům o počtech žáků.

  4. Projednání dopisu rodičů žáků, kterých se má dotýkat sloučení tříd – ŠR písemně odpověděla.

Usnesení Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

z 5. června 2008

Školská rada pověřila

  • PaedDr. Annu Kovárňovou, ředitelku jednáním se zřizovatelem o navýšení nepokrytých provozních prostředků (Kč 223.670).

Jednání ukončeno 14:30 h.

Rožnov pod Radhoštěm 5. června 2008

Zapsala: PhDr. Bělíková

Ověření zápisu:

Mgr. Ivana Růžičková
předsedkyně ŠR