Historie školy

Do roku 1956 byla v rožnovské spádové oblasti jediná zvláštní škola internátní v Zašové, kde dojížděly i děti z Rožnova a okolí. Všichni však neměli možnost se do Zašové dopravit. V roce. 1956 byla otevřena jednotřídní expozitura ZvŠI Zašová ve třídě v budově u kostela.

Prvním učitelem byl Jiří Jeřábek. Vyučoval v jedné třídě šestnáct žáků pěti ročníků. V roce 1957 přibývá další třída. Není však místnost, a tak žáci chodí na směny. V roce 1960 se škola stěhuje do bývalé hudební školy naproti hotelu Koruna v Palackého ulici. Budova je v tak žalostném stavu, že nevyhovuje ani hudební škole.

Samostatné ředitelství získává Rožnov až v roce 1961, prvním ředitelem byl pan Zdeněk Měrka. V roce 1966 má škola pět tříd a získává navíc přízemní budovu v Pionýrské ulici, kde byla dříve ŠD ZŠ Videčská. Technický stav obou budov je tak špatný, že se část objektu uzavírá a jedna třída se vyučuje v Zubří.

V roce 1972 se škola stěhuje do dřevěné budovy, kterou škole nabídl ředitel tehdejší Tesly. Budova je malá, nevyhovující potřebám školy.

V roce 1978 se začíná na Jižním městě se stavbou provizoria ZvŠ. Za dva roky se škola opět stěhuje. Budova je přízemní, bez školní jídelny, tělocvičny. Dodatečně se budují školní dílny. Starý sklad po stavbě se přeměňuje na výdejnu jídla a školní jídelnu. Strava se vozí z Videčské, později ze ZŠ 5. května a Koryčanských Pasek. Do tělocvičny chodí žáci na Sokolovnu a starý společenský dům, jedna skupina několik let dojíždí do ZŠ ve Viganticích. Provizorní stavba na pět let je po deseti letech jen přes velké protesty okresní hygienické stanice prodloužena k užívání do února 1990. To už je ale situace s technickým stavem budovy kritická.

V roce 1989 MěNV v Rožnově přiděluje škole budovu na Tyršově nábřeží, jsou zpracovány projekty rekonstrukce. V roce 1990 byla škola delimitována školskému úřadu Vsetín. Byla dohodnuta postupná rekonstrukce budovy a v dalších dvou letech přístavby. Vzhledem k finančním těžkostem se realizace o jeden rok prodloužila.

Škola se 1. 9. 1993 nastěhovala do rekonstruované budovy. Učebny byly předěleny přepážkami, chyběla nám tělocvična, jídelna, sborovna, nevyhovující byla školní družina. Kromě tříd zvláštní školy byla nově otevřena jedna třída školy pomocné s přípravným stupněm, která se později rozrostla na tři. Otevřen byl rovněž přípravný ročník pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

V září 1995 se začalo se stavbou druhé budovy. Stavbu financoval školský úřad Vsetín. Stavba probíhala za plného provozu školy, dokončovací a úklidové práce se dělaly v červenci a srpnu, kdy se začalo i s interiéry. Velkou práci odvedli v srpnu 1996 při úklidu, stěhování a vybavování všichni učitelé, a také mnoho rodičů.

Škola se tak stala plně vybavenou na 10 tříd, má samostatnou kovo a dřevodílnu, učebnu šití, cvičnou kuchyň, malou, ale pro nás dostačující tělocvičnu, hezkou novou sborovnu, a malou počítačovou učebnu. Splnil se i náš malý sen – vlastní kuchyň a jídelna. Zbývaly ještě drobné práce na interiérech, úprava okolí školy a vybudování školního pozemku. S nástupem tělesně postižených žáků do naší školy byl zajištěn bezbariérový přístup instalací dvou elektrických plošin a bylo vybudováno sociální zařízení pro TP.

Od 1.7. 2000 vstoupila škola do právní subjektivity. V souvislosti s reformou státní správy v ČR se zřizovatelem školy i s finančním zajištěním a metodickým vedením stal od roku 2001 Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.