Třídy speciální školy

Jsou určeny pro děti, které vzhledem k hloubce svého mentálního, tělesného a smyslového postižení a k odlišným vzdělávacím potřebám nemají předpoklady ke zvládnutí učiva základní školy praktické. Práce ve speciálních třídách je zaměřena na:

  • nápravu a rozvoj smyslových a rozumových schopností, získání základů trivia, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, řeči a pohybových schopností.
  • získávání pocitu sebedůvěry a nezávislosti, pozitivního vztahu k vlastní osobě i k druhým, podporu duševní hygieny a socializace.
  • Nutným předpokladem úspěšného vzdělávání žáků speciální školy je spolupráce s rodinou dítěte.
  • S žáky speciální školy počítáme i při mimoškolních činnostech, návštěvách kulturních akcí, školních výletech, soutěžích a dalších aktivitách pořádaných školou.
  • Ve výchovně vzdělávacím procesu se ke všem žákům přistupuje individuálně, s ohledem na stupeň jejich postižení, potřeby a požadavky.
  • Do školy je zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní žáky.

Ve třídách speciální školy je dětem se středním a těžkým mentálním či kombinovaným postižením umožněno vzdělávání od 6 do 18 let věku. Vzdělávací proces je zde členěn na pět stupňů. Děti jsou do jednotlivých stupňů zařazovány na základě individuálních pracovních plánů vypracovaných ve spolupráci se speciálními pedagogickými centry. Na škole pracují každý rok podle počtu žáků 3 – 4 třídy speciální školy. Po vyučování se žáci mohou začlenit do relaxačních a rehabilitačních činností.