2. speciální třída – ST 2

třídní učitelka: Mgr. Růžičková Ivana

  • Třídu navštěvují děti s mentálním, kombinovaným postižením a děti s různými poruchami autistického spektra.

  • Sloučením dvou tříd ve školním roce 2016/2017 přibyli i žáci s tělesným postižením, se stavy o DMO, jejichž vzdělávání má převážně rehabilitační charakter, výuka má zcela individualizovaný charakter.

  • Třída má letos 9 žáků, využívá dvě samostatné učebny a relaxační místnost. Vzdělávací a výchovné i rehabilitační činnosti zajišťují vedle třídní učitelky, vychovatelka, asistenti pedagoga a osobní asistentka.

  • K žákům se přistupuje individuálně, zohledňuje se jejich postižení a potřeby. K rozvoji komunikace a zlepšení sociální interakce u dětí s poruchami autistického spektra využíváme výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS).

  • Cílem práce je vytvořit příjemné prostředí, kde se děti cítí dobře a mohou rozvíjet své dovednosti. Je zde kladen důraz na sebeobslužné činnosti, fyzickou a psychickou pohodu žáků a rozvoj komunikačních dovedností.

  • Součástí režimu dne je rehabilitační, zdravotní cvičení, využívání relaxační místnosti s vodní postelí, masážní křeslo.

  • Naši žáci se dle individuálních možností zapojují do všech činností školy.

  • Nezbytnou a základní podmínkou úspěšné práce je každodenní kontakt s rodinou žáků.


Školní družina ve speciálních třídách:
Fotogalerie 1
Fotogalerie 2
Činnosti ve 2. speciální třídě – fotogalerie
Canisterapie ve 2. speciální třídě – fotogalerie