Zápis č. 2 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 2

Ze zasedání školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen ŠR)

Konané 1. června 2006 v 13:00 h ve sborovně školy

Přítomni: Mgr. Ivana Růžičková (pedagog, předseda ŠR), PhDr. Ludmila Bělíková (zástupce zřizovatele),
Zuzana Románková (zákonný zástupce žáka)
viz prezenční listina

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Organizace školního roku 2006/2007
 3. Žádost zřizovateli o asistenty pedagoga
 4. Rozpočet školy
 5. Autoevaluace školy
 6. Projekty, soutěže
 7. Usnesení ŠR

Průběh jednání:

Zahájení: 13:00 h předsedkyní ŠR

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ŠR – splněno, provedena změna přístupu na webové stránky školy zsproznov.cz

 2. Organizace školního roku 2006/07:

  – 10 tříd – z toho 6 tříd ZŠ praktické 4 třídy ZŠ speciální
  – celkem 87 žáků – z toho 64 žáků ZŠP 23 žáků ZŠS

  • srovnání s letošním školním rokem – pokles o 8 žáků v ZŠP, nárust o 1 žáka ZŠS

  • možná změna organizace školy od 1.9.2007 vzhledem k návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 Sb., o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, došlo by k nárůstu počtu tříd o 3 – pedagogické pracovníky

 3. Žádost zřizovateli o asistenty pedagoga – celkem o 5 asistentů na 3,125 úvazku (pro žáky s různým stupněm postižení, autismem, v rozmezí 1,5 – 0,75 úvazku)

 4. Rozpočet školy:

  • mzdové prostředky – výše je stabilizována, na romského asistenta jsou rozpočtové zdroje – přímo z MŠMT ČR

  • na provoz – trvá deficit Kč 170.000,– na energie. Podrobné rozbory byly ředitelkou školy předloženy KÚ

  • na přímé ONIV (pomůcky) Kč 90.000,–

 5. Autoevaluace školy – škola zvolila formu dotazníků pro rodiče a dotazníků pro žáky, které vyplňovali v květnu 2006, vyhodnocení bude podkladem pro část výroční zprávy v říjnu 2006.

 6. Projekty, soutěže:

  V rámci grantu MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm bylo přijato 5 projektů: Hudba nám pomáhá (Kč 3.860,–), Zpíváme o přírodě (Kč 4.896,–), Domácí zvířata (Kč 7.343,–), Žijeme s vámi (Kč 16.800,–), Pohybem proti strachu (Kč 5.000,–)

  Fa EUROTEL – je podaný projekt, který dosud není vyhodnocen – práce s hlínou, keramická pec (Kč 62.000,–)

  Soutěž o nejlepší návrh loga školy – celkem 3 návrhy pod názvy: škola pro nás, cesta pro všechny, úspěch pro každého

 7. Dar – škola obdržela z konta Bariéry peněžitý dar Kč 18.000,– na speciální židličku pro invalidní žákyni, která nastoupí v září 2006

 8. Vedení školy a vyučující zpracovávají nový ŠVP pro ZŠP, podle kterého se začne vyučovat ve šk. roce 2007/2008. Návrh ŠVP pro ZŠS byl zatím pouze připomínkován

 9. Bezpečnost žáků

  • připomínka rodičů, zda by mohlo být obnoveno oddělení od komunikace sloupky s řetízkem, které je poničené po zimě

  • prověřit možnost označení parkovací plochy před školou pro rodiče a zaměstnance školy

 10. Další studium žáků 9. ročníků, celkem 11 žáků (4D + 7CH)

  • OU Nový Jičín, obor kuchařské práce (2D + 4CH)

  • OU Kelč, obor pečovatelské práce 1 D, zámečnické práce stavebnictví 1 CH

  • SOU stavební Val. Meziříčí, obor tesař a zedník 2CH

  • SOU potravinářské Val. Meziříčí, obor číšník, servírka 1D

Usnesení

Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

z 1. června 2006

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm vzala na vědomí:

 1. Organizaci školního roku 2006/2007

 2. Projekty, které byly uděleny MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm

 3. Zprávu o dalším studiu žáků 9. ročníků

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm pověřila:

 1. PaeDr. Annu Kovárňovou, ředitelku jednáním se zřizovatelem v dohodovacím řízení o navýšení prostředků na provoz a ONIV, které doposud nebyly dořešeny

 2. Ředitelku školy jednáním se zřizovatelem k zajištění asistentů pedagogů a žáků, které doposud zřizovatel

 3. Ředitelku školy zapracováním autoevaluace školy do výroční zprávy

 4. Ředitelku školy prověřením možnosti obnovy sloupků s řetízkem před školou a možností označení parkovací plochy před školou pro rodiče a zaměstnance školy

Jednání ukončeno 14:15 h

Rožnov pod Radhoštěm 1. června 2006

Zapsala PhDr. Bělíková

Ověřovatelka zápisu

Zuzana Románková

Mgr. Ivana Růžičková
předsedkyně ŠR