Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2021 – 2022

1. Preventivní testování

Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost

  • Ve škole proběhne preventivní testování dětí a žáků v termínech – 1.září, 6. září a 9. září 2021.
  • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (doložte potvrzení).
  • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
  • Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

2. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, odchází, je-li přítomen jeho zákonný zástupce,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy
  • Ve všech uvedených případech zákonný zástupce žáka kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Romana Rybiařová, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář