Výchovný poradce

Romana Rybiařová, Mgr.
e-mail: rybiarova(zavinac)zsproznov.cz
tel.: 571 654 165
mobil: 773 073 309

Konzultační hodiny:

středa:8.45 – 10.35 12.30 – 14.00
pátek:11.40 – 13.20

po ústní dohodě možnost v jiném termínu

Činnosti výchovného poradce:

1. Pedagogicko-psychologická činnost:

 • vyhledávání a sledování žáků s výukovými a výchovnými problémy
 • konzultace a spolupráce se všemi pracovníky školy, zvláště s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků
 • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní
 • individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, konzultace při řešení osobních, rodinných a vztahových problémů, v rámci kompetence výchovného poradce (možnost využití online schránky důvěry)
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole, ke kterým v průběhu vyučovacího procesu může docházet
 • spolu s vedením školy a ostatními pracovníky školy vytvářet ve škole pozitivní a klidnou atmosféru, přirozenou autoritou udržovat kázeň
 • rozvíjet u žáků jejich kompetence sociální a personální, podílet se všestranně na rozvoji jejich osobnosti, především utvářením kompetencí k řešení problému naučit žáky odpovědnosti za jejich konání a chování
 • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky
 • spolu s vedením školy zajišťovat spolupráci s PPP, SPC, orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, Policií ČR, probační a mediační službou, krizovým centrem.

2. Kariérové poradenství:

 • evidence nabídek středních škol a OU a dalších informací významných pro volbu povolání
 • pomoc žákům při výběru vhodného OU, rozvoj jejich pracovních kompetencí
 • konzultace s rodiči při výběru a rozhodování o budoucím povolání dětí
 • spolupráce se zástupci škol
 • účast na informačních a vzdělávacích akcích pro VP a předávání získaných informací
 • vedení školy a ostatním pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s Úřadem práce

Minimální preventivní program – Školní rok 2023/2024

Kontakty MěÚ Rožnov pod Radhoštěm – Odbor sociální

Psychosociální síť okresu Vsetín

Adresář poradenských zařízení Zlínského kraje