Zápis č. 1 – ze zasedání Školské rady

Zápis č. 1

ze zasedání Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen ŠR)

konané 10. ledna 2006 v 15:15 h ve sborovně školy

Přítomni: PhDr. Ludmila Bělíková (zástupce zřizovatele), Mgr. Ivana Růžičková (pedagog),
Zuzana Románková (zákonný zástupce žáka)
PaedDr. Anna Kovárňová (ředitelka školy) – část jednání

Program:

 1. Informace o škole
 2. Volba předsedkyně ŠR
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. Informace ŠR o činnosti pro nadřízené orgány a veřejnost
 6. Usnesení ŠR

Průběh jednání:

Zahájení: 15:15 h ředitelkou školy

 1. PaedDr. Kovárňová, ředitelka školy
  • uvítala a představila členky nové ŠR,

  • podala informace o škole, jejím postavení v systému škol, kontaktní adresy školy – telefon 571 654 165, 724 589 041, e-mail zsproznov@iol.cz, www.zsproznov.cz

  • předložila návrh jednacího řádu, školního řádu včetně klasifikačního řádu

  • podala informace o stavu hospodaření v roce 2006 – požádá zřizovatele v dohodovacím řízení o navýšení rozpočtu na provoz školy vzhledem k nárustu cen, energií (Kč 25.000,–)

  • nabídla možnost prezentace činnosti ŠR na webových stránkách školy – zpracuje Tomáš Drkula, správce sítě

 2. Volba předsedkyně ŠR – členky rady zvolily předsedkyní Mgr. Ivanu Růžičkovou, která se ujala vedení porady, dále se dohodly na pravidelné zapisovatelce – PhDr. Bělíkové, která jednotlivé zápisy pošle elektronickou poštou na adresu školy k rukám Mgr. Růžičkové a ŘŠ, zápisy budou ověřovány a podepsány celou ŠR. K navrženému programu neměl nikdo připomínky.

   Schváleno: 3 hlasy

   Odpovídá: Mgr. Růžičková, PhDr.Bělíková

 3. Jednací řád ŠR – byl prostudován na místě a ve znění návrhu schválen, podepsán předsedkyní ŠR a předán k namnožení ředitelce školy. Schůzky ŠR budou stanoveny podle podmínek a potřeb školy, svolání ŠR ústně (e-mailem) telefonicky (lbelikova@oavm.cz, 571 611 707, 732 572 438)

   Schváleno: 3 hlasy

   Odpovídá: Mgr. Růžičková

 4. Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – znění projednala ŠR, konkrétní osvětlení podala ředitelka školy. Problémem zůstávají asistenti pedagoga a žáků, kterých by škola potřebovala větší množství než umožňují finanční prostředky na mzdy a platy. V dalším jednání se zřizovatelem vznese požadavky PaedDr. Kovárňová, aby vzdělávání i dohled nad žáky byl co nejkvalitnější.

   Schváleno: 3 hlasy

 5. Informace ŠR o činnosti pro nadřízené orgány a veřejnost – na základě platných právních předpisů bude ŠR alespoň 2 x ročně informovat veřejnost i zřizovatele:

  1. na webových stránkách školy, kde bude vytvořen správcem sítě odkaz pro ŠR
  2. na nástěnce v přízemí budovy školy

  3. podle požadavků zřizovatele pak poskytne ŠR informace písemně/ elektronickou poštou.

  Budou se zveřejňovat zápisy porad, jednotlivá usnesení, úkoly pro vedení školy apod. Podněty k činnosti školy mohou rodiče, zaměstnanci, veřejnost sdělovat ústně i písemně vyučujícím, kteří je předají předsedkyni, která je také vyučující, přímo předsedkyni, pí Románkové, vedení školy, e-mailem na adresu školy nebo PhDr. Bělíkové (viz výše)

  Schváleno: 3 hlasy

Usnesení

Školské rady při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm z 10. ledna 2006

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm zvolila:

1. Předsedkyni ŠR Mgr. Ivanu Růžičkovou
2. Zapisovatelku ŠR PhDr. Ludmilu Bělíkovou, ověřovatelkami zápisu budou všechny členky ŠR

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm schválila:

 1. Jednací řád ŠR

 2. Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledů vzdělávání žáků

Školská rada při Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm pověřila:

 1. PaedDr. Annu Kovárňovou, ředitelku školy zajištěním odkazu na webových stránkách školy pro činnost ŠR

 2. Ředitelku školy jednáním se zřizovatelem v dohodovacím řízení o navýšení prostředků na provoz.

 3. Ředitelku školy jednáním se zřizovatelem k zajištění asistentů pedagogů a žáků, které potřebuje ke zkvalitnění vzdělávacího i výchovného procesu.

Rožnov pod Radhoštěm 10. ledna 2006

Zapsala: PhDr. Bělíková

Mgr. Ivana Růžičková
předsedkyně ŠR