3. speciální třída – ST 3

třídní učitelka: Kulišťáková Eva

  • Třída má celkem 6 žáků se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným a smyslovým postižením, s diagnózou autismus.

  • Charakteristickým je velký věkový rozptyl žáků (1. – 10. roč.). Náročnou výuku zabezpečuje učitelka a dvě asistentky pedagoga.

  • Důraz je kladen na osvojování vědomostí, dovedností a návyků, které umožní žákům, aby se co nejlépe orientovali v okolním prostředí, zapojili se do každodenního praktického života a stali se pokud možno samostatnými a co nejméně závislými na péči svého okolí.

  • Třída slouží jako „diagnostický“ pobyt pro žáky prvních a druhých ročníků, kteří podle svých schopností a možností přestupují do tříd s náročnější charakterem výuky, kde se završuje proces vzdělávání žáků speciální školy, upevňují se a systematizují vědomosti a dovednosti získané v předcházejících stupních k praktickému a profesnímu uplatnění.

Absolventi speciální školy mají možnost hlásit se na praktickou školu (Kelč, Nový Jičín, Vsetín). V Rožnově pod Radhoštěm mají žáci po ukončení studia možnost navštěvovat sociálně terapeutické dílny o. p. s. Kamarád. Lze také využít nabídek Diakonie Valašské Meziříčí, Charity ve Val. Meziříčí, s pracovišti v Rožnově p. R. či dalších organizací, nabízejících sociální služby.


Činnosti ve 3. speciální třídě – fotogalerie
Canisterapie ve 3. speciální třídě – fotogalerie